Moje hodnoty

Down

“Ze 4 základních hodnot se odvíjí moje představy o ideálním státě, o prostředí, které budeme respektovat, o které budeme pečovat, které budeme mít rádi a které budeme chránit.”

RODINA

1. Rodina je muž, žena a dítě

Děti patří rodičům, ne škole, ne státu. Rodiče jsou za své dítě zodpovědní a jsou to oni, kteří ho mají vychovávat.

2. Dodržování morálních hodnot a odpovědnost

Naše morální hodnoty a odpovědnost vycházejí z křesťanství, judaismu, humanismu antické filosofie, ze vzájemné úcty a respektu vůči ostatním. Buďme odpovědní k sobě i našim budoucím generacím.

3. Stát – ochránce rodiny

Stát musí rodinu chránit a podporovat. Rodina je základním kamenem naší vzájemné pospolitosti. Bez fungující rodiny nebude fungující stát.

I.

SVOBODA

1. Svoboda jednotlivce

Osobní svoboda je pilíř evropské civilizace a motor intelektuálního, vědeckého i ekonomického rozvoje. Vede k osobní iniciativě, inovacím a konkurenci.

2. Nedotknutelnost soukromí

Soukromí je věcí každého z nás a je jen vaší volbou, koho si do něj pustíte. Nesmí vám ho narušovat ani stát, ani kdokoli jiný.

3. Svoboda podnikání

Stát má nastavit jasná a jednoduchá pravidla, která nebudou překážkou a brzdou. Je nutné omezit dotace, regulace a represe. Podnikání v naší zemi nesmí být za trest.

II.

HRDOST

1. Jistota základních práv a svobod

Občan by měl být hrdý na to, že žije ve státě, kde má jistotu základních práv a svobod. V dnešním světě to není samozřejmé.

2. Úcta k tradičním hodnotám a zvykům

Naše kultura je to, co zde zanecháváme budoucím generacím. Mějme ji v úctě, pečujme o ni a chraňme ji před šíleností zvanou multikulturalismus.

3. Úcta k vlasti

Vlastenectví je důležitá a nutná součást našich životů. Žijeme v krásné zemi s bohatou historií a obrovským lidským potenciálem. Máme být na co hrdí.

III.

BEZPEČÍ

1. Jednoznačnost a vymahatelnost práva

Ve své zemi se má občan cítit bezpečně a musí mít jistotu, že zákony a spravedlnost platí pro všechny stejně.

2. Ochrana soukromého majetku

Ochrana a nedotknutelnost soukromého majetku je základem vyspělého státu. Tvrdě odmítejme to, že si někteří uzurpují právo rozhodovat o majetku jiných.

3. Vnitřní a vnější bezpečnost

Zajištění bezpečí je hlavní povinností státu. Stát musí své občany chránit, aby se ve své zemi cítili bezpečně.

IV.

Garanti hodnot

ÚSTAVA

Ústava garantuje spravedlnost a rovnost před zákonem. Zaručuje, že naše republika je spolehlivým partnerem pro naše spojence. Tato spolupráce však nesmí být na úkor zásadních národních zájmů. Suverenitu garantovanou ústavou musíme vždy bránit.

 

DŮVĚRA A ODPOVĚDNOST

Důvěra a odpovědnost mezi státem a občanem musí být vzájemná. Občané se o sebe dovedou postarat sami a nepotřebují, aby jim stát diktoval, jak řídit své životy. Důvěřujme sami sobě i ostatním.

ARMÁDA

Sebevědomý a prosperující stát musí mít silnou a dobře vyzbrojenou armádu. Profesionální armáda a členství v NATO jsou klíčové pro naši bezpečnost. Silná a dobrá armáda zaručuje možnost prosazování národních zájmů.

Cíl, ke kterému směřujeme

BLAHOBYT A SPOKOJENOST

Víme, co jsme, víme, kam směřujeme, a víme, čemu věříme – to všechno dohromady vytváří pevný základ našich životů a naší politiky. Vždy z toho vycházejme a nabízejme řešení, která povedou k prosperitě a spokojenosti. Je to ideál, cílový stav, ke kterému vede Českou republiku politika ODS.